Có 1 kết quả:

gāo sù dǎng

1/1

gāo sù dǎng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) top gear
(2) high gear