Có 1 kết quả:

gāo sù huǎn chōng cún chǔ qì

1/1

Từ điển Trung-Anh

cache (computing)