Có 1 kết quả:

gāo sù lù

1/1

gāo sù lù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) highway
(2) expressway
(3) same as 高速公路[gao1 su4 gong1 lu4]