Có 1 kết quả:

gāo tiě xuè hóng dàn bái

1/1

Từ điển Trung-Anh

hemoglobin