Có 1 kết quả:

gāo gé

1/1

gāo gé

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) high building
(2) fig. to shelve sth