Có 1 kết quả:

gāo yīn bù

1/1

gāo yīn bù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) upper register
(2) soprano part