Có 1 kết quả:

gāo é

1/1

gāo é

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) high quota
(2) large amount