Có 1 kết quả:

gāo gāo dī dī

1/1

gāo gāo dī dī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) high and low
(2) uneven (in height)
(3) uneven (of ground)