Có 1 kết quả:

gāo gāo zài shàng

1/1

gāo gāo zài shàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) set up on high (idiom); not in touch with reality
(2) aloof and remote