Có 1 kết quả:

gāo gāo shǒu

1/1

gāo gāo shǒu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Please do not be too severe on me!