Có 1 kết quả:

gāo gāo shǒur

1/1

Từ điển Trung-Anh

Please do not be too severe on me!