Có 1 kết quả:

Gāo lí Wáng cháo

1/1

Từ điển Trung-Anh

Korean Goryeo Dynasty, 918-1392