Có 1 kết quả:

fà xuán

1/1

fà xuán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

hair whorl