Có 1 kết quả:

fà sī

1/1

fà sī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

hair (on the head)

Một số bài thơ có sử dụng