Có 1 kết quả:

péng sēng

1/1

péng sēng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tóc rối bời

Một số bài thơ có sử dụng