Có 1 kết quả:

sōng ruǎn

1/1

sōng ruǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) flexible
(2) not rigid
(3) spongy
(4) soft or runny (not set hard)
(5) loose (soil)