Có 1 kết quả:

dòu kǒu chǐ ㄉㄡˋ ㄎㄡˇ ㄔˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to quarrel
(2) to bicker
(3) glib repartee