Có 1 kết quả:

dòu kǒu chǐ

1/1

dòu kǒu chǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to quarrel
(2) to bicker
(3) glib repartee