Có 1 kết quả:

dòu zhì

1/1

dòu zhì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) will to fight
(2) fighting spirit