Có 1 kết quả:

dòu ōu

1/1

dòu ōu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to fight
(2) to brawl
(3) a scuffle
(4) a punch-up