Có 1 kết quả:

dòu niú shì

1/1

dòu niú shì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) matador
(2) toreador
(3) bullfighter