Có 1 kết quả:

guǐ lǎo

1/1

guǐ lǎo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) foreigner (Cantonese)
(2) Westerner