Có 1 kết quả:

guǐ jiào ㄍㄨㄟˇ ㄐㄧㄠˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) (coll.) to holler
(2) to squawk