Có 1 kết quả:

guǐ míng tang ㄍㄨㄟˇ ㄇㄧㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) dirty trick
(2) monkey business