Có 1 kết quả:

guǐ míng tang

1/1

guǐ míng tang

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) dirty trick
(2) monkey business