Có 1 kết quả:

guǐ kū láng háo

1/1

guǐ kū láng háo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 鬼哭狼嚎[gui3 ku1 lang2 hao2]