Có 1 kết quả:

guǐ kū láng háo

1/1

guǐ kū láng háo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to wail like ghosts and howl like wolves (idiom)