Có 1 kết quả:

guǐ yā chuáng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(coll.) sleep paralysis