Có 1 kết quả:

guǐ tiān qì

1/1

guǐ tiān qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

awful weather