Có 1 kết quả:

guǐ pó

1/1

guǐ pó

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Caucasian woman (Cantonese)