Có 1 kết quả:

guǐ wū

1/1

guǐ wū

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

haunted house