Có 1 kết quả:

guǐ cái xìn

1/1

guǐ cái xìn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) who would believe it!
(2) what rubbish!