Có 1 kết quả:

guǐ chě tuǐ

1/1

guǐ chě tuǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) unable to restrain oneself
(2) pulling and tugging at each other