Có 1 kết quả:

guǐ bǎ xì

1/1

guǐ bǎ xì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) sinister plot
(2) dirty trick
(3) cheap trick