Có 1 kết quả:

guǐ hùn ㄍㄨㄟˇ ㄏㄨㄣˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to hang around
(2) to fool around
(3) to live aimlessly