Có 1 kết quả:

guǐ huǒ lǜ

1/1

guǐ huǒ lǜ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (dialect) flaming mad
(2) furious