Có 1 kết quả:

guǐ yóu xīn shēng

1/1

guǐ yóu xīn shēng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) devils are born in the heart (idiom)
(2) fears originate in the mind