Có 1 kết quả:

guǐ yóu xīn shēng ㄍㄨㄟˇ ㄧㄡˊ ㄒㄧㄣ ㄕㄥ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) devils are born in the heart (idiom)
(2) fears originate in the mind