Có 1 kết quả:

guǐ huà fú

1/1

guǐ huà fú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) undecipherable handwriting
(2) scribblings
(3) (fig.) hypocritical talk