Có 1 kết quả:

guǐ tāi

1/1

guǐ tāi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) sinister design
(2) ulterior motive