Có 1 kết quả:

guǐ liǎn

1/1

guǐ liǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) wry face
(2) to grimace
(3) to pull a face
(4) comic face
(5) face mask
(6) devil mask