Có 1 kết quả:

guǐ tóu guǐ nǎo

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) sneaky
(2) furtive