Có 1 kết quả:

guǐ guǐ suì suì

1/1

guǐ guǐ suì suì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) sneaky
(2) secretive
(3) furtive