Có 1 kết quả:

guǐ hún

1/1

guǐ hún

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

ghost