Có 1 kết quả:

guǐ mó

1/1

guǐ mó

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Devil (in Jewish and Christian mythology)