Có 1 kết quả:

guǐ xiāo

1/1

guǐ xiāo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) boreal owl (Aegolius funereus)