Có 1 kết quả:

hún bù shǒu shè

1/1

hún bù shǒu shè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to be preoccupied (idiom)
(2) to be inattentive
(3) to be frightened out of one's mind