Có 1 kết quả:

hún fēi pò sàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. the soul flies away and scatters (idiom)
(2) fig. to be frightened stiff
(3) spooked out of one's mind
(4) terror-stricken

Một số bài thơ có sử dụng