Có 1 kết quả:

pò lì

1/1

pò lì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) courage
(2) daring
(3) boldness
(4) resolution
(5) drive

Một số bài thơ có sử dụng