Có 1 kết quả:

Wèi Wén dì

1/1

Wèi Wén dì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Cao Pi 曹丕, emperor of Wei 220-226