Có 1 kết quả:

mó yǐng

1/1

mó yǐng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(fig.) specter