Có 1 kết quả:

mó bàng

1/1

mó bàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

a wizard's wand (notion borrowed from Western fantasy fiction)