Có 1 kết quả:

mó Wáng Sā dàn

1/1

mó Wáng Sā dàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Satan, Devil king